AVG

Privé wet

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)  is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties standaardiseert. Het doel is om o.a. de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te garanderen.
In de muziektherapie, beschermen wij de gegevens van elke cliënt. 

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de muziektherapeute, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
 
Om uw privacy te waarborgen:                                                                                      -- Wordt er zorgvuldig om gegaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
- Zorgt de muziektherapeute ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben             tot uw gegevens.
 
Als uw behandelende therapeut, heeft de muziektherapeute als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Gegevens uit uw dossier
De gegevens uit uw dossier kunnen ook en alleen met uw expliciete toestemming  voor de volgende doelen gebruikt worden:
 - Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij     een verwijzing naar een andere behandelaar.
 - Voor het gebruik voor waarneming, tijdens de afwezigheid van de therapeute.
 - Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie)

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de muziektherapeute een factuur kan opstellen.
Als de muziektherapeute vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal zij u eerst informeren.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandel-overeenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren, d.w.z.: 
Uw naam, adres en woonplaats
Uw geboortedatum
Uw BSN of SVB-klantnummer (indien wettelijk verplicht)
De datum van de behandeling
Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode, tevens de kosten van het consult.